پلان عضویت

عضویت رایگان
عضویت رایگان
عضویت رایگانشما می توانید از فیلم های آموزشی رایگان و فایل های مرتبط استفاده کنید.
اشتراک ویژه یک ماهه
فقط ۵۰۰۰۰ تومان

اشتراک ویژه یک ماهه

شما می توانید به مدت یک ماه از تمامی فایل های آموزشی و پروژه های استدیو سیاد استفاده نمایید.
اشتراک ویژه یک ساله
۳۰۰۰۰۰ تومان

اشتراک ویژه یک ساله

شما می توانید به مدت یک سال از تمامی فایل های آموزشی و پروژه های استدیو سیاد استفاده نمایید.همچنین می توانید درخواست ساخت پروژه آموزشی مرتبط بدهید که در نوبت بررسی و ساخت قرار خواهد گرغت